przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Burmistrz

 

Burmistrz Miasta - Zbigniew SzaleniecBurmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec

Sekretariat:

tel. 32 76 37 920

fax. 32 76 33 694

email:

email:

 

  • Burmistrza Miasta przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie.

Nota biograficzna

Zbigniew Szaleniec - działacz samorządowy, zastępca prezydenta Sosnowca w latach 2011-2014 odpowiedzialny za sektor pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji, zastępca burmistrza Czeladzi w latach 2002-2005, radny Rady Miejskiej w Czeladzi w latach 1994-2002. Przez trzy kadencje członek Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Były nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi, a następnie dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Grodzieckiej, doradca metodyczny, wizytator szkół powiatu będzińskiego. Kilkanaście lat pracował w kopalniach na stanowiskach od pracownika fizycznego po inspektora gospodarki materiałowej. Wieloletni trener piłki nożnej, były członek zarządu CKS Czeladź. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych z administracji i zarządzania oraz zarządzania służbą zdrowia. Założyciel i prezes Towarzystwa Powszechnego Czeladź i Uniwersytetu Powszechnego. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kompetencje

1. Burmistrz Miasta na zasadach jednoosobowego kierownictwa kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i innych aktów kierownictwa wewnętrznego oraz poleceń służbowych.
2. Reprezentuje Urząd na zewnątrz i kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
3. Do zakresu działania Burmistrza należy przede wszystkim:

1. Organizowanie pod względem administracyjno-technicznym pracy Rady Miejskiej.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
5. Podejmowanie decyzji majątkowych w sprawach zwykłego zarządu mieniem.
6. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
7. Podejmowanie innych czynności leżących w jego kompetencjach.
8. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
11. Ogłaszanie budżetu Gminy.
12. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.
13. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.
14. Składanie Radzie Miejskiej okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.
15. Rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych i upomnień.
16. Dokonywanie czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
17. Powoływanie i odwoływanie stałych i czasowych zespołów (komisji) doradczych i opiniodawczych oraz zadaniowych.

 

Rejestr zmian strony Burmistrz

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2015-10-30 10:03:02
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2020-06-25 10:33:09
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-06-25 10:33:09
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2020-06-25 10:33:09
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
71018