przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Baza danych OOS

BAZA DANYCH OOŚ

 Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania  na środowisko oraz rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko powstała baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko jest systemem informatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie:
1. strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
2. ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
3. ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
4. ocen oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000,
5. ponownych ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.
Baza danych ooś ma na celu:
- Monitorowanie ocen oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
- Pozyskanie, gromadzenie, przetwarzanie przedkładanych danych na potrzeby prowadzenia bazy danych.
- Upowszechnianie i ułatwianie dostępu do informacji w skali całego kraju, w tym danych o dokumentacji gromadzonej przez administrację na różnych szczeblach organów publicznych.
- Poprawę standardów jakości prowadzonych postępowań i sporządzanej w ich toku dokumentacji.
- Usprawnienie pracy organów biorących udział w sprawach dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz przyspieszenie procesu inwestycyjnego.
Link, pod którym dostępne są karty informacyjne o postępowaniach środowiskowych, właściwe dla Burmistrza Miasta Czeladź na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

 

 

 http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home
(> Przeglądanie > Burmistrz Miasta Czeladź > Szczegóły postępowania)

Rejestr zmian strony Baza danych OOS

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2019-05-06 11:10:41
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2019-05-06 12:15:25
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 12:15:25
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2019-05-06 12:15:25
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2462