przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Kodeks etyczny

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA CZELADŹ

Kodeks etyki jest zbiorem zasad i wartości etycznych jakimi kierują się pracownicy Urzędu Miasta Czeladź w pełnieniu służby publicznej, która stanowi nadrzędną wartość naszej pracy.
Zawarte w kodeksie zasady postępowania obowiązują wszystkich pracowników Urzędu Miasta i odnoszą się do wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami a interesantami, pomiędzy przełożonymi a pracownikami oraz pomiędzy samymi pracownikami.

§ 1

Każdy pracownik Urzędu na zajmowanym stanowisku służąc Państwu Polskiemu, społeczności lokalnej, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania zgodnie z następującymi zasadami: praworządności, bezstronności i bezinteresowności, obiektywizmu, uczciwości i rzetelności, odpowiedzialności, jawności, dbałości o dobre imię Urzędu i pracowników samorządowych, godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim, uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

§ 2

Pracownik wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, działając na podstawie obowiązującego prawa i w jego granicach, mając na względzie interes publiczny wspólnoty samorządowej, ale jednocześnie strzegąc uzasadnionego i słusznego interesu każdej indywidualnej osoby.

§ 3

  1. W prowadzonych sprawach pracownik równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, wiek, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmując żadnych korzyści materialnych ani osobistych w trakcie zatrudnienia ani po jego ustaniu. Powstrzymuje się od wszelkich form faworyzowania którejkolwiek ze stron postępowania.
  2. Wobec interesantów każdy pracownik postępuje z szacunkiem, cierpliwością, życzliwością, taktownie i z empatią.

§ 4

  1. Pracownik nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty, nie ulega wpływom i naciskom politycznym, które mogłyby prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.
  2. Wszelkie informacje uzyskane w trakcie prowadzonych spraw, o ile nie stanowią informacji publicznej, mogą być wykorzystywane przez pracowników wyłącznie do celów służbowych.


§ 5

Pracownik nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidowałyby lub pozostawały w sprzeczności z obowiązkami służbowymi albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość i interesowność.

§ 6

Pracownik rozwija swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych przez udział w formach doskonalenia zawodowego zapewnianych przez pracodawcę oraz w formie samokształcenia.

§ 7

Pracownik racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje majątkiem gminnym i środkami publicznymi. Nie wykorzystuje i nie pozwala na wykorzystywanie powierzonych mu zasobów, kadr i mienia, w tym sprzętu urzędowego, w celach prywatnych. W szczególności pracownik w pełni przeznacza czas pracy na wykonywanie czynności zawodowych.

§ 8

Dbając o dobre imię, prestiż i wizerunek Urzędu, pracownik swoim ubiorem, cechującym się prostotą, bez elementów ekstrawagancji, schludnością oraz spokojną elegancją, właściwą dla miejsca i okoliczności wykonywanej pracy, akcentuje powagę Urzędu i daje dowód szacunku wobec interesantów i współpracowników.
Wygląd pracownika powinien być skromny, schludny i stonowany, zgodny z dress codem dla pracowników biurowych.

§ 9

Pracownik stosuje się do obowiązującego w miejscu pracy zakazu palenia papierosów oraz dba o estetyczny i schludny wygląd swojego stanowiska pracy.

§ 10

Pracownik nie dyskredytuje pracy i kompetencji innych pracowników i komórek organizacyjnych. Wykazuje też powściągliwość w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat funkcjonowania Urzędu, w szczególności na temat swoich przełożonych i współpracowników, innych urzędów, instytucji i interesantów. Nie zamieszcza się zdjęć ze spotkań integracyjnych pracowników Urzędu na portalach internetowych, w tym portalach społecznościowych.

§ 11

Pracownik jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, sumiennie, rzetelnie i staranie wykonuje polecenia przełożonego, załatwiając sprawy niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy załatwiania spraw.

§ 12

Pracownik przestrzega zasad poprawnego zachowania, właściwych dla człowieka o wysokiej kulturze osobistej w miejscu pracy i poza nim, pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy na rzecz naszych mieszkańców. W każdej sytuacji postępuje tak, aby wzmacniać autorytet i wiarygodność Urzędu Miasta.

§ 13

Pracownik zobowiązuje się do niedyskryminowania oraz powstrzymania się od zachowań o charakterze mobbingu i molestowania wobec swoich współpracowników oraz do kierowania się zasadą poszanowania godności w tych relacjach. Szczególnie zabronionym jest wykorzystywanie stanowiska służbowego w relacji przełożony-pracownik.

§ 14

W procesie kształtowania pozycji zawodowej pracownika w Urzędzie , przy awansowaniu, ustalaniu wynagrodzenia, kierowaniu na szkolenia podnoszące kwalifikacje, nie ma znaczenia płeć, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny i rodzinny, przynależność związkowa, przekonania polityczne czy orientacja seksualna.

§ 15

Pracownicy są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

§ 16

Zwierzchnicy w stosunku do podległych pracowników zobowiązani są do równomiernego i adekwatnego do rodzaju stanowiska podziału obowiązków, a także stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

Rejestr zmian strony Kodeks etyczny

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 11:51:47
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
4144