przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) organy gminy, to jest Rada Gminy i Burmistrz, mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

  1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem gminy,
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Gminy określony jest w Statucie Gminy

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia. Zarządzenie porządkowe Wójta podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
Burmistrz wydaje zarządzenia na podstawie upoważnień ustawowych oraz w celu uregulowania spraw, które nie są sprawami indywidualnymi z zakresu administracji publicznej.

Przepisy aktów prawa miejscowego stanowionego przez Gminę ogłaszane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz.718).
Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu innego.

W Urzędzie Gminy prowadzi się zbiór aktów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu.
Uchwały i zarządzenia organów Gminy nie stanowiące aktów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w formie obwieszczeń w miejscach publicznych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Rejestr zmian strony Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 11:54:17
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny  
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
3460