przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Ponowne wykorzystywanie

Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta Czeladź.

 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź -bip.czeladz.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

 

Urząd Miasta Czeladź zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

Zakres odpowiedzialności Urzędu Miasta Czeladź.

 

Urząd Miasta Czeladź nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP (bip.czeladz.pl).

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek.

 

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź,
 • została udostępniona w inny sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź,
 • e-mail: czeladz@um.czeladz.pl

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Urząd Miasta Czeladź, po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miasta Czeladź o przyjęciu oferty.

 

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta Czeladź, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Wniosek może dotyczyć także umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Urzędu. W takim przypadku, po rozpatrzeniu wniosku Urząd:

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;
 • informuje wnioskodawcę o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty do zawiadomienia Urząd Miasta Czeladź o przyjęciu oferty.

 

Urząd Miasta Czeladź nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Opłaty

 

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

 

Może być nałożona opłata za ponowne wykorzystanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Przy ustalaniu opłaty uwzględniane są koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych.

 

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Środki odwoławcze

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierająca warunki lub informację o wysokości opłat  za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadamia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach lub wysokości opłat.

 

Od decyzji Burmistrza Miasta o warunkach lub wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu lub też od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian strony Ponowne wykorzystywanie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2017-07-27 14:07:56
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2017-08-01 08:15:50
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2017-08-01 08:15:50
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2017-08-01 08:15:50
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
0