przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Ponowne wykorzystywanie

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1691 z późn. zm.).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
- udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź (bip.czeladz.pl);
- przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź, jest zobowiązany do podania:

 1. źródła pozyskania informacji poprzez umieszczenie treści: „Źródło: Urząd Miasta Czeladź”;
 2. czasu wytworzenia informacji sektora publicznego przez Urząd Miasta Czeladź, o ile został on określony;
 3. czasu pozyskania informacji sektora publicznego z Urzędu Miasta Czeladź.

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź materiału w zmienionej formie.
Miasto Czeladź nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej.

 

Tryb wnioskowy o ponowne wykorzystywanie ma zastosowanie w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.czeladz.pl);
 2. została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.czeladz.pl)
  i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek, spełniający warunki formalne wskazane ustawy, można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:

 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę PeUP (czeladz.peup.pl);
 • Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź;
 • e-mail: czeladz@um.czeladz.pl.

 

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek, może zostać złożona oferta zawierającą warunki ponownego wykorzystywania oraz informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazana do wnioskodawcy w trybie określonym przez ustawę.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Czeladź jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Może zostać nałożona opłata za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.


Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Sprzeciw składa się do Burmistrza Miasta Czeladź.

Odwołanie od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnosi się do właściwego w sprawie ministra za pośrednictwem Burmistrza Miasta Czeladź.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Miasto Czeladź nie zawarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

 

 

Rejestr zmian strony Ponowne wykorzystywanie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny 2017-07-27 14:07:56
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny 2022-03-04 12:59:44
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2022-03-04 12:59:44
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2022-03-04 12:59:44
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
0