przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Czeladź zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miasta Czeladź.
Data publikacji strony internetowej: 2015-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Dokumenty PDF nie wszystkie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
  • Pliki PDF, DOC itp. - nie wszystkie pliki są poprawne formatowanie tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów. (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). Niektóre dokumenty zamieszczane są w postaci skanów (dotyczy to przeważnie plików pochodzących od zewnętrznych podmiotów).
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Nie wszystkie zamieszczone nagrania z sesji Rady Miejskiej w Czeladzi posiadają napisy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Wersja kontrastowa: ALT + 1

Jak korzystać z BIP: ALT + 2

Przejdź do menu przedmiotowego: ALT + 3

Mapa serwisu: ALT + 4

Przejdź do treści strony: ALT + 5

Przejdź do wyszukiwarki: ALT + W

 Na stronie internetowej można także korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych funkcjonujących w ramach używanej przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności Aneta Siemieniec, dostepnosc@um.czeladz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 763 79 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu". Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta Czeladź

  • Katowicka 45
  • 41-250 Czeladź

Za budynkiem Urzędu - od strony Parku Harcerskiego Kamionka - znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W holu na lewo od wejścia znajdują się drzwi do windy.

Na parterze budynku (poziom 0) znajduje się Punkt Informacyjny, w którym można uzyskać wszelkie potrzebne informacje oraz poczekalnia, gdzie można oczekiwać na pracownika, w przypadku niemożności dotarcia do danej komórki/wydziału Urzędu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od schodów.

W budynku urzędu nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacje dodatkowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. wyróżnienie odnośników.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Schematy rzutów pięter budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
2020-09-16 07:54
Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
1.46MB
Drukuj
Liczba odwiedzin
2804