przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Gospodarka odpadami


Ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli stosowną deklarację w tut. Urzędzie firma ALBA PGK Czeladź Sp. z o.o. będzie odbierała odpady komunalne. Właścicielom nieruchomości zostaną w najbliższym czasie dostarczone harmonogramy odbioru odpadów. Na potrzeby sprawnej obsługi klientów powstało Biuro Obsługi Klienta przy ul. Wojkowickiej 14A w Czeladzi, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod nr telefonu (32) 265-12-89. Przypominamy Państwu, iż wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Istnieje jednakże możliwość najmu pojemników, zapotrzebowanie na pojemniki należy zgłaszać w w/w Biurze Obsługi Klienta. Właściciele, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny będą otrzymywać odpowiednie worki na odpady.

Zarządcy i administratorzy zabudowy wielomieszkaniowej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, częstotliwości ich opróżniania oraz miejsc ich ustawienia.

Aktualne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych dostępne są po linkiem: https://bip.czeladz.pl/gospodarka_odpadami/Akty_prawne/18002.html

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym każdy z mieszkańców ujęty w systemie może oddać nieodpłatnie inne odpady zbierane selektywnie, których nie można zbierać razem z odpadami zmieszanymi, takie jak:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady zielone ulegające biodegradacji,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w gospodarstwach domowych) - limit do 1000kg/rok/gospodarstwo,
 • zużyte opony,
 • tekstylja.

PSZOK będzie zlokalizowany przy ul. Szyb Jana 1H w firmie CORTEX II Sp. z o.o.

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązkowa segregacja śmieci w Czeladzi.

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie nowe zasady utylizacji odpadów. Teraz, każdy musi segregować śmieci. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali wcześniej zbieranie odpadów w sposób nieselektywny muszą obecnie zmienić zapis w swoich deklaracjach. Zmiany deklaracji można dokonać na pierwszym stanowisku w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta Czeladź lub elektronicznie poprzez ePUAP za pomocą profilu zaufanego lub elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Podstawowa zmiana polega na tym, że w 2020 roku wszystkie śmieci mają być segregowane. Tej zasady muszą przestrzegać mieszkańcy domów jednorodzinnych, bloków i kamienic. Wydział Finansowo - Budżetowy tut. Urzędu na bieżąco zawiadamia właścicieli nieruchomości o konieczności zmiany deklaracji. Śmieci należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach z podziałem na 5 podstawowych frakcji:

 • tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe, (metale i tworzywa sztuczne)
 • szkło, (szkło)
 • papier, (papier)
 • odpady biodegradowalne, (bio)
 • odpady zmieszane.

Pamiętajmy, że  do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie da się odzyskać, np.: jednorazowe pieluchy i inne zużyte produkty higieniczne i kosmetyczne, zatłuszczony papier, porcelanę, fajans, ceramikę, tekstylia, buty, zabawki, zatłuszczone lub mocno zabrudzone folie i opakowania, odzwierzęce resztki żywności lub z nimi zmieszane oraz zanieczyszczone tłuszczami, itp. Uważajmy na odpady niebezpieczne! Nigdy nie wrzucamy ich do śmieci zmieszanych. Zamiast tego należy wrzucić je do specjalnych pojemników na odpady tego typu w sklepach i aptekach (np. baterie, leki) lub oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (Czeladź, ul. Szyb Jana 1H).

 • W województwie śląskim wytwarzane jest ponad 350 kg odpadów na osobę w ciągu roku. Dlaczego aż tyle?
 • Kupujemy za dużo - promocja, okazja, wyprzedaż, więc kupujemy, nawet jeżeli czegoś zupełnie nie potrzebujemy. Ponad 90% zakupionych przedmiotów wyrzucamy w ciągu 6 miesięcy.
 • Marnujemy żywność, nawet 9 mln ton rocznie! W ciągu miesiąca 4-osobowa rodzina wyrzuca jedzenie o wartości ok. 200 zł.
 • Wyrzucamy zamiast naprawić lub oddać innym - drobna awaria, niewielka rysa czy pęknięcie - zabawki, sprzęty czy meble od razu lądują w koszu.  W ten sposób nie tylko zaśmiecamy środowisko, ale też tracimy pieniądze.• Wszystko pakujemy w woreczki, pudełka, torebki, które zaraz po otwarciu trafiają na śmietnik.
 • Stosujemy produkty jednorazowego użytku - butelki PET, puszki, pieluchy jednorazowe, woreczki. Niestety, nasza wygoda to koszty nie tylko finansowe, ale i środowiskowe. Torebki foliowe czy plastikowe butelki rozkładają się nawet kilkaset lat.


Wprowadzane zmiany są wynikiem nowych, ogólnokrajowych przepisów. Każda polska gmina wprowadza teraz nowe zasady gospodarowania odpadami, a jednocześnie podwyższane są również stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W Czeladzi najprawdopodobniej od marca br. będą obowiązywały nowe stawki opłat tak, aby system gospodarowania odpadami mógł się bilansować. Po uchwaleniu przez Radę Miasta nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje dostaną pisemną informację w tym zakresie.


A co się stanie, jeśli będziemy wyrzucać nieposegregowane odpady lub posegregowane niedbale? Firma odbierająca odpady ma obowiązek przekazywać do Urzędu informacje o wystąpieniu takiego przypadku wraz ze sporządzoną dokumentacją fotograficzną. Zostaną również spisane protokoły, na podstawie których, na właścicieli lub zarządców nieruchomości, w których odnotowano nieprawidłową segregację śmieci, będą nakładane kary.

Ustawodawca nakazał nakładanie kar od dwu- do nawet czterokrotnie wyższych niż bazowa stawka opłaty. Właściciel lub zarządca nieruchomości, u którego stwierdzono nieprawidłową segregację odpadów zapłaci minimum podwojoną opłatę za każdą osobę ujętą w deklaracji. W budynkach wielorodzinnych odpowiedzialność będzie rozłożona na wszystkich mieszkańców.

Wykaz aptek, w których można oddać przeterminowane leki:

Apteka „EUROPEJSKA II”, ul. Będzińska 80,
Apteka „FARMACJA”, ul. Spacerowa 4,
Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Rynek 24,
Apteka „Apteka Blisko Ciebie”, ul. Zwycięstwa 38a,
Apteka „Apteka Blisko Ciebie”, ul. Nowopogońska227i,
Apteka „Zdrowit”, ul. Szpitalna 11.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości w myśl ustawy to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 2. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
  W przypadku nie złożenia deklaracji Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 3. Czy będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu deklaracji?
  Tak, oczywiście w Urzędzie Miasta w miejscu składania deklaracji będzie możliwość uzyskania
  pomocy przy jej wypełnieniu.
 4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od mieszkańców śmieciami przez zbierającą je firmę?
  Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
 5. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
  Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej?
  Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
 7. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
  Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.
 8. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
  Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

Przydatne linki

 

Rejestr zmian strony Gospodarka odpadami

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny 2015-10-30 10:53:48
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Prawno - Organizacyjny 2024-04-18 11:03:36
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-04-18 11:03:36
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2024-04-18 11:03:36
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
26541