przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Poradnik interesanta


Urząd on-line


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź obsługiwana jest poprzez:

1. Platformę ogólnopolską - www.gov.pl

2. Platformę e-Usług Publicznych obsługujących e-sprawy - czeladz.peup.pl

Korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na jednym w wyżej wymienionych systemów.

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć na platformie czeladz.peup.pl . Karty informacyjne ułatwiające poruszanie się w procedurach administracyjnych przy załatwianiu spraw w urzędzie znajdują się w wersji elektronicznej na platformie ogólnopolskiej dostępnej pod adresem www.gov.pl oraz na platformie czeladz.peup.pl . W karcie informacyjnej podane są wszystkie szczegóły dotyczące trybu realizacji sprawy, terminów oraz niezbędnych dokumentów. Podane jest także miejsce składania wniosku. W celu łatwiejszego korzystania z karty informacyjnych sprawy zostały podzielone na kategorie.

 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Czeladź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej muszą być:

  • podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub potwierdzone profilem zaufanym.
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument;
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 500 MB (dla funkcjonalności duże pliki - ePuap2)

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć na platformie czeladz.peup.pl lub www.gov.pl

Formularze kart usług elektronicznych na platformie czeladz.peup.pl lub www.gov.pl

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

Dokument elektroniczny może zostać doręczony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu poprzez skrzynkę elektroniczną nadawcy (załozoną na  czeladz.peup.pl lub www.gov.pl)

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) na  elektroniczną skrzynkę nadawcy (załozoną na  czeladz.peup.pl lub www.gov.pl)

 

Akceptowane formaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - Urząd Miasta Czeladź akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

  
Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Czeladź. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

 W tym celu osoba powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie:

    - wiadomości e-mail na adres czeladz@um.czeladz.pl lub na adres jednego z wydziałów Urzędu dostępny pod adresem https://bip.czeladz.pl/urzad_miasta/wydzialy.html

    - listu drogą pocztową lub złożenie go w kancelarii lub w punkcie informacyjnym Urzędu,

    - informacji przez platformę (czeladz.peup.pl lub www.gov.pl)

    lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer 32 76 37 900 lub na numer jednego z wydziałów Urzędu dostępny pod adresem https://bip.czeladz.pl/urzad_miasta/wydzialy.html

Urząd Miasta Czeladź w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Rejestr zmian strony Poradnik interesanta

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2016-03-24 14:53:00
Aktualizacja publikacji
Cieślicki Mariusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2021-12-24 08:24:54
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2021-12-24 08:24:54
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2021-12-24 08:24:54
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
12611