przesuń do treści
BiP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Ławnicy 2016

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2016-2019

Zasady wyboru ławników i tryb zgłaszania kandydatów na ławników reguluje:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 133) - tekst Działu IV Rozdziału 7 „Ławnicy” ustawy
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693)

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2011 roku. Nowa kadencja ławników będzie trwała cztery lata kalendarzowe i zostanie wybrana na lata 2016-2019.

Terminy:

 • do dnia 31 maja 2015r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników (art.161§ 2);
 • do dnia 30 czerwca 2015r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 );
 • najpóźniej w październiku 2015r. odbywają się wybory ławników (art. 163§ 1 p);
 • do dnia 31 października 2015r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 (art.164§ 1);
 • do dnia 31 grudnia 2015r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164 § 2 i 3)

Wymogi stawiane ławnikom :

 1. Art. 158. § 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył 30 lat;
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
  5. nie przekroczył 70 lat;
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 2. § 2. (uchylony)
 3. § 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 4. Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:
  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
  6. duchowni;
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
  9. radni gminy, powiatu i województwa.
 5. § 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenie kandydata:

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. (Zgodnie z art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych)
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693.

 1. Art. 162. § 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
 2. § 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 3. § 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 4. § 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 5. § 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 6. § 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
 7. § 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 8. § 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 9. § 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 10. § 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
Kategoria: Wybory ławników 2016-2019 [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
ikona Uchwała
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 971
2015-11-26 21:44
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
495.24KB
ikona zaswiadczenie_lekarskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
2015-11-26 21:44
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
43.17KB
ikona oswiadczenie_-_wladza_rodzicielska
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2015-11-26 21:44
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
43.2KB
ikona oswiadczenie_-postepowanie_o_przestepstwo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2015-11-26 21:44
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
43.17KB
ikona ista_zglaszajacych_popieranie_kandydata
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2015-11-26 21:43
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
77.79KB
ikona karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 262
2015-11-26 21:43
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny
61.41KB

Rejestr zmian strony Ławnicy 2016

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miasta Czeladź
Pierwsza publikacja
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2015-10-30 12:44:32
Aktualizacja publikacji
Smaczyński Robert - Wydział Organizacyjno - Administracyjny 2016-04-04 10:38:56
Wytworzenie publikacji
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2016-04-04 10:38:56
Zatwierdzenie
Olechwieruk Arkadiusz - Wydział Prawno - Organizacyjny i Administracyjny 2016-04-04 10:38:56
Rejestr zmian
Drukuj
Liczba odwiedzin
2310