Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Burmistrz

 

Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec

Sekretariat:

tel. 32 76 37 920

fax. 32 76 33 694

email:

email:

 

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w:

 • poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00
 • wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00

Nota biograficzna

Zbigniew Szaleniec – działacz samorządowy, zastępca prezydenta Sosnowca w latach 2011-2014 odpowiedzialny za sektor pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji, zastępca burmistrza Czeladzi w latach 2002-2005, radny Rady Miejskiej w Czeladzi w latach 1994-2002. Przez trzy kadencje członek Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Były nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi, a następnie dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Grodzieckiej, doradca metodyczny, wizytator szkół powiatu będzińskiego. Kilkanaście lat pracował w kopalniach na stanowiskach od pracownika fizycznego po inspektora gospodarki materiałowej. Wieloletni trener piłki nożnej, były członek zarządu CKS Czeladź. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych z administracji i zarządzania oraz zarządzania służbą zdrowia. Założyciel i prezes Towarzystwa Powszechnego Czeladź i Uniwersytetu Powszechnego. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kompetencje

Burmistrz Miasta kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i innych decyzji kierowniczych oraz poleceń służbowych. Do zakresu działania Burmistrza należy przede wszystkim:

 1. Organizowanie pod względem administracyjno - technicznym pracy Rady Miejskiej;
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
 3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
 4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 5. Podejmowanie decyzji majątkowych w sprawach zwykłego zarządu mieniem.
 6. Podejmowanie innych czynności leżących w jego kompetencjach.
 7. Upoważnienie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
 8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 9. Wyznaczanie rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników mianowanych.
 10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
 11. Ogłaszanie budżetu Gminy.
 12. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.
 13. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.
 14. Składanie Radzie Miejskiej okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.
 15. Rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych i upomnień.
 16. Prawo zawieszania w obowiązkach pracowniczych na czas nie przekraczający 3 miesięcy mianowanych pracowników samorządowych, przeciwko którym wszczęto postępowanie dyscyplinarne.
 17. Dokonywanie czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
 18. Powoływanie i odwoływanie stałych i czasowych zespołów (komisji) doradczych i opiniodawczych.
 19. Wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Burmistrza w przepisach szczególnych.
 20. Tworzenie samodzielnych stanowisk w ramach struktury organizacyjne Urzędu.

Redakcja strony: BurmistrzRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 23220

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl