Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Burmistrz

 

Burmistrz Miasta - Zbigniew Szaleniec

Sekretariat:

tel. 32 76 37 920

fax. 32 76 33 694

email:

email:

 

Burmistrz Miasta przyjmuje interesantów w:

  • poniedziałki w godzinach od 15:00 do 17:00
  • wtorki w godzinach od 9:00 do 12:00

Nota biograficzna

Zbigniew Szaleniec – działacz samorządowy, zastępca prezydenta Sosnowca w latach 2011-2014 odpowiedzialny za sektor pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji, zastępca burmistrza Czeladzi w latach 2002-2005, radny Rady Miejskiej w Czeladzi w latach 1994-2002. Przez trzy kadencje członek Rady Nadzorczej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Były nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym w Czeladzi, a następnie dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Grodzieckiej, doradca metodyczny, wizytator szkół powiatu będzińskiego. Kilkanaście lat pracował w kopalniach na stanowiskach od pracownika fizycznego po inspektora gospodarki materiałowej. Wieloletni trener piłki nożnej, były członek zarządu CKS Czeladź. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego oraz studiów podyplomowych z administracji i zarządzania oraz zarządzania służbą zdrowia. Założyciel i prezes Towarzystwa Powszechnego Czeladź i Uniwersytetu Powszechnego. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Kompetencje

1. Burmistrz Miasta na zasadach jednoosobowego kierownictwa kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych i innych aktów kierownictwa wewnętrznego oraz poleceń służbowych.
2. Reprezentuje Urząd na zewnątrz i kieruje bieżącymi sprawami Gminy.
3. Do zakresu działania Burmistrza należy przede wszystkim:

1. Organizowanie pod względem administracyjno-technicznym pracy Rady Miejskiej.
2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i Urzędu.
3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
4. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
5. Podejmowanie decyzji majątkowych w sprawach zwykłego zarządu mieniem.
6. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
7. Podejmowanie innych czynności leżących w jego kompetencjach.
8. Upoważnianie pracowników Urzędu do podejmowania w imieniu Burmistrza decyzji indywidualnych z zakresu administracji publicznej.
9. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
10. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
11. Ogłaszanie budżetu Gminy.
12. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej.
13. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w Czeladzi.
14. Składanie Radzie Miejskiej okresowych informacji i sprawozdań z realizacji zadań Urzędu.
15. Rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych i upomnień.
16. Dokonywanie czynności prawnych w zakresie stosunku pracy.
17. Powoływanie i odwoływanie stałych i czasowych zespołów (komisji) doradczych i opiniodawczych oraz zadaniowych.

 

Redakcja strony: BurmistrzRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 29654

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl