Alt + 9

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Podmiotowe: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo, z dniem 1 lipca 2013 r. rusza w naszym mieście nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który obejmie wszystkie nieruchomości mieszkalne. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wygrała firma ALBA PGK Czeladź Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojkowickiej 14A w Czeladzi.

Ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli stosowną deklarację w tut. Urzędzie firma ALBA PGK Czeladź Sp. z o.o. będzie odbierała odpady komunalne. Właścicielom nieruchomości zostaną w najbliższym czasie dostarczone harmonogramy odbioru odpadów. Na potrzeby sprawnej obsługi klientów powstało Biuro Obsługi Klienta przy ul. Wojkowickiej 14A w Czeladzi, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod nr telefonu (32) 265-12-89. Przypominamy Państwu, iż wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Istnieje jednakże możliwość najmu pojemników, zapotrzebowanie na pojemniki należy zgłaszać w w/w Biurze Obsługi Klienta. Właściciele, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny będą otrzymywać odpowiednie worki na odpady.

Zarządcy i administratorzy zabudowy wielomieszkaniowej (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) proszeni są o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w sprawie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, częstotliwości ich opróżniania oraz miejsc ich ustawienia.

Od 1 lipca br. uruchomiony zostanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym każdy z mieszkańców ujęty w systemie będzie mógł oddać nieodpłatnie inne odpady zbierane selektywnie, których nie można zbierać razem z odpadami zmieszanymi, takie jak:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady zielone ulegające biodegradacji,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w gospodarstwach domowych) – limit do 1000kg/rok/gospodarstwo,
 • zużyte opony.

PSZOK będzie zlokalizowany przy ul. Szyb Jana 1H w firmie CORTEX II Sp. z o.o.

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni mieszkańcy Czeladzi

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z licznym zainteresowaniem mieszkańców Gminy, przedstawiamy najczęściej zadawane pytania związane z nowelizacją systemu gospodarowania odpadami wraz
z odpowiedziami.

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?
  Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.
  Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.
 2. Co należy zrobić w przypadku już podpisanej umowy z firmą odbierającą odpady?
  Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, do tego czasu powinni wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów komunalnych zawartą indywidualnie.
 3. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do gminy?
  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości w myśl ustawy to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 4. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
  W przypadku nie złożenia deklaracji Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 5. Czy będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnieniu deklaracji?
  Tak, oczywiście w Urzędzie Miasta w miejscu składania deklaracji będzie możliwość uzyskania
  pomocy przy jej wypełnieniu.
 6. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od mieszkańców śmieciami przez zbierającą je firmę?
  Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.
 7. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?
  Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?
  To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
  Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja śmieci).
  Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a wyrzucać wszystkich śmieci do jednego pojemnika – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.Wówczas właściciel płaci wyższą opłatę.
 9. Co w przypadku gdy właściciel nieruchomości wniesie niższą opłatę od należnej?
  Burmistrz Miasta określi w drodze decyzji wysokość zaległości w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 10. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
  Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.
 11. Do którego pojemnika powinnam wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku?
  Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.
 12. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?
  Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu.

Przydatne linki

 

Redakcja strony: Gospodarka odpadamiRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14439

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl