Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Poradnik interesanta


Urząd on-line


Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź

   

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Czeladź obsługiwana jest poprzez:

  1. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP.
  2. Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba rozpocząć od założenia skrzynki kontaktowej na jednym w wyżej wymienionych systemów.

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w systemie SEKAP. Karty informacyjne ułatwiające poruszanie się w procedurach administracyjnych przy załatwianiu spraw w urzędzie znajdują się w wersji elektronicznej na platformie PeUP dostępnej pod adresem internetowym: www.sekap.pl oraz na platformie ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl. W karcie informacyjnej podane są wszystkie szczegóły dotyczące trybu realizacji sprawy, terminów oraz niezbędnych dokumentów. Podane jest także miejsce składania wniosku. W celu łatwiejszego korzystania z karty informacyjnych sprawy zostały podzielone na kategorie.

 

Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Czeladź za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej muszą być:

  • podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) lub potwierdzone profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem CC SEKAP;
  • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument;
  • wolne od wszelkiego rodzaju wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego szkodliwego oprogramowania.


Maksymalny rozmiar przesyłanego elektronicznie wniosku wraz z załącznikami nie może przekraczać wielkości 5 MB.

Listę wszystkich spraw wraz z formularzami, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w systemie SEKAP.

Formularze kart usług elektronicznych w systemie SEKAP.

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny.

Dokument elektroniczny może zostać doręczony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (w systemie SEKAP lub ePUAP) poprzez skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

 

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (w systemie SEKAP lub ePUAP) zapewnia otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (założoną w systemie SEKAP lub ePUAP) nadawcy.

 

Akceptowane formaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych - Urząd Miasta Czeladź akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym rozporządzeniu.

 

Certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP.

Aby otrzymać certyfikat niekwalifikowany CC-SEKAP należy udać się do Urzędu rejestracji umieszczonego w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miasta Czeladź z pendrivem lub kartą kryptograficzną wydaną przez kwalifikowane centrum rejestracji oraz dokumentem tożsamości - dowodem osobistym.

Więcej informacji na temat uzyskania certyfikatu na stronie internetowej cc.sekap.pl w zakładce Repozytorium.

 
Informacja dla osób niesłyszących

Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta Czeladź. Usługa tłumacza jest bezpłatna.

 W tym celu osoba powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie:

    - wiadomości e-mail na adres czeladz@um.czeladz.pl lub na adres jednego z wydziałów Urzędu dostępny pod adresem http://bip.czeladz.pl/urzad_miasta/wydzialy.html

    - listu drogą pocztową lub złożenie go w kancelarii lub w punkcie informacyjnym Urzędu,

    - informacji przez platformę SEKAP lub ePUAP

    lub korzystając z pomocy osoby trzeciej dzwoniąc pod numer 32 76 37 900 lub na numer jednego z wydziałów Urzędu dostępny pod adresem http://bip.czeladz.pl/urzad_miasta/wydzialy.html

Urząd Miasta Czeladź w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Redakcja strony: Poradnik interesantaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6842

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl