Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Podmiotowe: Alt + 3
  • Mapa Witryny: Alt + 4
  • Przejdź do treści strony: Alt + 5
BIP
Siedziba Urzędu Miasta w Czeladzi

Dyrektor Urzędu

 

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik

  • tel. 32 76 37 935
  • email:

Zadania Dyrektora Urzędu Miasta:

1. Nadzoruje prace podległych mu organizacyjnie Wydziałów: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Prawno-Organizacyjnego, Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej.
2. Zatwierdza dekretacje dokonywane przez pracownika kancelarii Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami w Urzędzie.
3. Sprawuje nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał, zarządzeń, postanowień, umów, regulaminu organizacyjnego Urzędu i innych aktów związanych z organizacją i pracą Urzędu.
4. Prowadzi nadzór nad organizowaniem czynności związanych z przygotowaniem referendów, wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.
5. Współpracuje z Burmistrzem w zakresie właściwej realizacji polityki kadrowej i płacowej.
6. Sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy oraz nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie.
7. Podejmuje w stosunku do pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
8. Nadzoruje rzetelne oraz terminowe załatwianie interpelacji, skarg i wniosków oraz petycji.
9. Sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych znajdujących się w zbiorach Urzędu.
10. Organizuje i nadzoruje dostęp do informacji publicznej.
11. Prowadzi inne sprawy w zakresie powierzonym przez Burmistrza.

Oświadczenia majątkowe

Redakcja strony: Dyrektor UrzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 493

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl